Nicht durch Feindschaft kommt Feindschaft zu Ende, durch Freundschaft kommt Feindschaft zu Ende. Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900)